REGULAMIN

REGULAMIN wypożyczalni sprzętu kajakarskiego

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem oraz informacjami przedstawionymi na stronie: http://www.przystan-emow.pl/
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i dostarcza zamówiony sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność. Klient korzystający z wypożyczalni nie bierze udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez przystan-emow.pl.
 3. W celu wypożyczenia sprzętu należy dokonać rezerwacji pod numerem telefonu 601 258 846 lub 607 582 757.
 4. Wypożyczalnia może nie wydać sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6.  Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła oraz kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wspólnie przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 9. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 10. Osoby nieletnie mogą płynąć pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i ewentualne szkody.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.